Culoare temă

Titlu - Liceul IHR

Liceul Teoretic "Ion Heliade Radulescu" Târgoviste

Telefon: (+40) 372.716.595; e-mail: ihr@ltihr.ro

Concurs pentru ocuparea postului de bibliotecar școlar

Condiții  de  studii:

Extras,  Legea Educaţiei Nr. 1/ 2011, Secţiunea a 3-a – Funcţiile didactice şi didactice auxiliare. Condiţii de ocupare.

Art. 250. – Pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare trebuie îndeplinite următoarele condiţii de studii:

a) Pentru funcţia de bibliotecar, de documentarist şi de redactor – absolvirea, cu examen de diplomă, a unei instituţii de învăţământ, secţia de biblioteconomie, sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; pot ocupa funcţia de bibliotecar, de documentarist sau de redactor şi absolvenţi ai învăţământului postliceal sau liceal cu diplomă în domeniu/ absolvirea cu examen de diplomă a unei instituţii de învăţământ, secţia de biblioteconomie, sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei, pot ocupa funcţia de bibliotecar, de documentarist sau de redactor şi alţi absolvenţi ai învăţământului superior, postliceal sau liceal cu diplomă, pe perioadă determinată, dacă au urmat un curs de iniţiere în domeniu.

Examenul va avea două probe (scris şi interviu) și va avea la baza bibliograf ia de concurs.

Condiții de participare la  concursul  de ocupare a  posturilor vacante de bibliotecar școlar:

 • absolvenți cu diplomă de licență ai unei instituții de învățământ superior cu profil biblioteconomie; sau au studiat în timpul școlarizării discipline de profil din domeniul biblioteconomiei;
 • vechime in munca minimum trei ani
 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română , scris  și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează , atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • abilități de comunicare și relații publice
 • abilități de lucru în echipă;
 • utilizarea programelor  M.S. Office, navigare Internet.

Pentru înscrierea la concurs,  candidații  vor  prezenta  un  dosar care va  cuprinde următoarele  documente:

 1. cerere de înscriere la concurs pentru ocuparea postului de bibliotecar școlar
 2. curriculum vitae în format european
 3. copie după cartea de identitate
 4. copie xerox certificat de naştere/certificat de căsătorie
 5. copie după documentele care atestă nivelul studiilor
 6. copie după carnetul de muncă
 7. adeverinţă care să ateste vechimea/extras REVISAL- vechime după data de 01.01.2011
 8. cazier judiciar
 9. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate eliberată de medicul de familie au o unitate sanitară abilitată
 10. dosar cu șină

Notă:  Copiile documentelor vor fi însoţite de actele originale pentru validarea acestora, înscrierea conform cu originalul în faţa candidatului

Dosarele  de înscriere  se vor depune la secretariatul liceului în perioada  28.07.2017 - 10.08.2017,  în intervalul  orar 9:00– 15:00.

Bibliografie pentru  concursul din data de 22.08.2017 pentru ocuparea unui post de bibliotecar cu studii superioare

 1. Legea bibliotecilor – Legea nr. 334 din 31 mai 2002,  republicată și actualizată
 2. Legea Educației Naționale – Legea nr. 1 /2011 cu modificările și completările ulterioare
 3. Fișa postului de bibliotecar OMECTS nr. 6143/2011
 4. Manualul bibliotecarului școlar, Atelier didactic, București, 2003 – Rudeanu Laura
 5. Regulament de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare OMECTS nr. 5556 din 07.10.2011
 6. Metodologia de aplicare a normelor ISBD (M), BCU, ABIR Bucureşti 1993
 7. Anexa nr. 2 la Ordinul MEN nr. 3597/18.06.2014 – Bucureşti 2014
 8. Bibliotecarul şcolar – Ghid practic Eurodidact Cluj-Napoca 2002 – Ciubăncan Lucia

TEMATICA PENTRU CONCURS

 1.  Rolul bibliotecii şcolare

 • Funcţiile bibliotecii şcolare şi ale bibliotecarului şcolar

2.  Dezvoltarea colecţiilor

 • Mijloace de completare a colecţiilor
 • Criterii de dezvoltare a colecţiilor în biblioteca şcolară

3.  Evidenţa colecţiilor

 • Proceduri de evidenţa publicaţiilor
 • Primirea publicaţiilor şi introducerea lor în gestiunea bibliotecii
 • Documente de evidenţă (RMF, RI, Fişe de evidenţă preliminară pentru seriale)
 • Reguli de completare a RMF, RI.

4.  Catalogarea publicaţiilor

 • Scopul catalogării publicaţiilor
 • Tipuri de cataloage
 • Organizarea cataloagelor

5.  Realizarea fişei bibliografice a cărţii

 • Zonele ISBD(M)
 • Punctuaţia ISBD(M)

6.  Clasificarea. Cotarea publicaţiilor

 • Scopul clasificării documentelor
 • Clasificarea zecimală, universală (clase, subclase, indicii auxiliari)
 • Tabele de autori. Semnul de autor

7.  Organizarea colecţiilor

 • Organizarea bibliotecii
 • Aranjarea cărţilor la raft

8.  Gestionarea bibliotecilor

 • Predarea – primirea unei biblioteci şcolare
 • Inventarul bibliotecilor
 • Proceduri şi acte în contabilitate privind inventarierea colecţiilor bibliotecii şcolare

9.   Eliminarea din gestiune a publicaţiilor

 • Casarea publicaţiilor
 • Proceduri de casare în biblioteca şcolară

10.  Relaţii cu utilizatorii

 • Regulamentul intern al bibliotecii şcolare
 • Serviciul de împrumut
 • Sală de lectură
 • Statistica de bibliotecă
 • Marketingul de bibliotecă

ETAPELE DESFĂŞURĂRII  CONCURSULUI

 1. Depunerea  dosarelor de înscriere  în intervalul 28.07.2017 – 10.08.2017  orele 9:00-15:00 la sediul Liceului Teoretic “Ion Heliade Rădulescu”, bd. Unirii, nr. 28
 2. Selecţia dosarelor 11.08.2017
 3. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 16.08.2017, ora 10:00  
 4. Depunerea contestaţiilor  16.08.2017, intervalul orar 12:00 – 16:00
 5. Afişarea rezultatelor la contestaţii  17.08.2017,  ora 12:00
 6. Proba scrisă 22.08.2017 , ora 9:00, la sediul unității școlare
 7. Proba de interviu  22.08.2017, ora 11:00
 8. Afişarea rezultatelor 22.08.2017, până la ora 16:00
 9. Depunerea contestaţiilor 23.08.2017,intervalul orar 9:00-12:00
 10. Afişarea rezultatelor după contestaţii 24.08.2017,  ora 11:00

Date de contact: Secretariatul unității școlare, Tel. 0372716595, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Director,
Prof. Tăbîrcă Angelica